Legislativa

Legislativní rámec řešení radonové problematiky tvoří příslušné paragrafy tzv. atomového zákona, tj. zákon č.18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB), vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

Postup při umístění stavby a stavebním povolení

Novela zákona a vyhlášky upravila jasněji postup při umístění stavby a stavebním povolení takto - §6 odst.4:

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.
Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.

Od července 2002 je tak jednoznačně určena povinnost stavebníka ve všech případech, kromě ojedinělých staveb navrhovaných s oddělující vzduchovou vrstvou, předložit stavebnímu úřadu výsledky detailního radonového průzkumu - stanovení radonového indexu pozemku. Tato povinnost se vztahuje nejenom na rodinné domy, ale i na další stavby a jejich přístavby, ve kterých se pohybují ve větší míře lidé, jako školy, nemocnice, pracoviště (administrativní budovy, haly ap.) i další objekty (kina, výstavní síně ap.).

Stavební úřad má možnost kontroly, zda je uvedený posudek zpracován oprávněnou osobou dle zákona, a ve vymezených případech stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření.

Postup ve stávajících stavbách

Přístup k řešení radonové problematiky u stávajících staveb je upraven především v §6 odst. 5 zákona

Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem stanovené směrné hodnoty a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nimž spojené očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň, jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň ozáření prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty, stavební úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, je-li to ve veřejném zájmu. O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce.

Zvlášť jsou definované směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů. Tyto hodnoty jsou tedy určeny pro vyhledávací průzkum, pro řešení ozdravných opatření ve starších stavbách a pro posouzení výsledného stavu v nově postavených objektech, a činí 400Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti (tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání), a 1 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

Nižší tj. přísnější směrné hodnoty jsou stanoveny pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách
s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů. Tyto hodnoty jsou určeny pro navrhování nových staveb v návaznosti na stanovený radonový index pozemku a činí 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti a 0,5 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

Konečně jsou zde stanoveny i mezní hodnoty pro ozáření z přírodních radionuklidů ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, kdy přichází v úvahu nařízení k provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví. Tyto hodnoty činí 4000Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti a 10 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

I při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty se postupuje podle metodik stanovených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v rámci vydávání příslušného povolení.